DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE DİJİTAL GİRİŞİMCİLİK

Salı
18.04.2023
Blockchain Teknolojisi, Big Data, Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka Uygulamaları, Bulut Bilişim, Yeni Nesil Kablosuz Ağlar vb. yeni dijital teknolojilerin ilerlemesiyle ortaya çıkan Dijital Dönüşüm, işletmelerin ve tabi girişimlerin faaliyetlerini, çalışma koşullarını ve üretim sistemlerini baştan aşağı değiştirmelerine neden olacak adeta devrim niteliğinde bir dönüşüm sürecidir.
 

Bu ileri teknoloji entegrasyonlu sistemlerin her biri işletmeler için oldukça maliyetli görünse de; katlanılanmaliyete karşılık alınacak fayda oldukça fazladır.  Bu teknolojileri işletme sistemlerine entegre etmenin maliyeti ilk etapta yöneticileri ve girişimcilerin gözünü korkutsa da, ileri teknolojilerin bilgi işlem sistemlerine kattığı güçve sistemde eşzamanlı meydana gelen verimlilik artışını gözlemleyen bir girişimci;ileri teknolojiye geçişle meydana gelecek dijital dönüşümün gerekliliğini anlar ve yüksek maliyetlere katlanmayı göze alır.

Gelelim Dijital Girişimciliğe…

Dijital girişimcilik, girişimciliğin sürekli kendini yenileme ve geliştirme motivasyonuile var olan işletmelere ya da yeni başlayan girişimlere fayda sağlamak için kullandığı teknoloji odaklı bir girişimcilik türüdür. Dijital girişim denilince ilk akla gelen yeni bir teknolojik üründür; dijital girişimcilik süreci isebu yeni ürünü geliştirme süreci olarak ifade edilir. Dijital girişimcilik dijital işletmelerin kurulmasında ve dijital teknolojilerin mevcut girişimciler tarafından benimsenmesinde etkilidir. Dijital girişimcilik kısaca girişimcilerinkendi girişimleri için yeni ürünler üretmesine hem de başka işletmelerde dijital eksiklikleri giderip onların yeniçağa ayak uydurmasına olanak sağlar. Yani, dijital girişimciler yeni ürün üretmenin yanı sıra var olan işletmelerin süreçlerini dijital olarak yenileyebilir ve ileri teknolojik gelişmelere uyum göstermelerini sağlayabilir.

Dijital girişimcilikte ileridüzeyde teknik bilgi ve beceri gerektiğinden pek çok girişimci zorlanmaktadır. Dijital girişimcilik önkoşulları yüksek olmasından dolayı uzak durulan bir girişimcilik türü olsa da, günümüzde pandemi sonrasında ortaya çıkan ciddi ekonomik kriz sebebiyle artık son derece rağbet edilen bir girişimcilik türü olmuştur. Çünkü içinde bulunulan yeniçağda toplumların ayakta kalması, ekonomilerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve hatta insanların en temel ihtiyaçlarının sürdürülebilir biçimde hızlıca karşılanması kaçınılmaz olmuştur. Bu amaçların gerçekleşmesi içinyapılması gereken en doğru şeydijital sistemlere hem bireysel hem de işletmeler düzeyinde en verimli biçimde adaptasyon sağlamak ve dijital girişimleri desteklemektir.

Başarılı dijital girişimler yeni bir dijital işletme kurarak ekonomik kalkınmaya destek olmakta ve dijital teknolojilerin güncel özelliklerinden en verimli ve etkin biçimde faydalanır.  Birçok dijital girişimin başarılı olmasının altında en temelde iki neden yatar. Bu nedenler; dijital girişimlerin diğer girişimlere kıyasla daha düşük başlangıç ​​maliyetleri ile girişime başlayabilmeleri ve dış pazarlara daha hızlı ve geniş erişim imkanı bulabilmeleridir.

Son dönemde uluslararası düzeyde yapılan bilimsel araştırmalar, AB'de var olan başarılı dijital girişimcilerin arasında kadınlar ve gençlerin oranının oldukça az olduğunu gösterir. Bu araştırmalara göre, 2019 yılında dijital girişimlerin yalnızca %17'sini kadınların başlatmış ve yıllar içinde kadınlara ait dijital girişimlerin toplam dijital girişimlere oranları incelendiğinde ise yaklaşık 5 yıllık bir zaman diliminde bu oranlarda gözle görülür bir artış ya da azalışolmadığıgözlenmiştir.

Kadınlara ait dijital girişimler bütün girişimlerle kıyaslandığında durum çok daha vahimdir. Gelişen zorlayıcı çevresel şartlar ile yenidünya düzeninde dijital sistemlere ihtiyaç arttıkça buna uyum gösteremeyen işletmeler ve girişimler yok olmaya mahkumdur. Dolayısıyla kadınların dijital sistemlere entegrasyonda başarı gösterememeleri halinde kadın girişimcilik oranlarının artması yerine daha da azalmasıihtimali söz konusudur. Özellikle pandemi ile önemi daha çok ortaya çıkan dijital dönüşüm kavramı dikkate alındığında kadın girişimcilerin dijital girişimcilikle ilgili oldukça radikal adımlar atması gerekmektedir.

Kadınların dijital girişimcilikte erkeklerin geride kalmasının ise birkaç sebebi vardır. Bunlardan biri kadınlara dijital girişimcilikte rol model olacak kişilerin sayısının sınırlı olmasıdır. Bir diğeri kadınlarda dijital beceri geliştirme eksikliği ve dijital konulara isteksizliğin bulunmasıdır.  Pek çok ülkede kadınların pek çoğu bırakın dijital dönüşümü, bilgisayar ve internet kullanım bilgisine dahi sahip değildir.

Dijital girişimcilik, farklı demografik özelliklere sahip her kesimden bireyi girişimcilik başlatmaya ikna etmeye yardımcı bir fırsattır.Dijital girişimcilik benzersiz kolaylaştırıcı özellikleri sebebiyle, girişimciler için devlet desteğinin yetersiz olduğu yerlerde dezavantajlı gruplar arasından potansiyel başarılı girişimciler çıkmasının önünü açabilecek bir girişimciliktir. Eğer günümüzde ekonomiler her olumsuzluk ve belirsizliğe rağmen ayakta kalmayı istiyorsa, dijital eğitimler, danışmanlıklar, teşvikler vb. desteklerle bireylerin; özellikle kadınlar ve gençlerin dijital girişimcilik becerilerininhızla gelişimini sağlamalıdır.Dijital girişimlere yönelik devlet destekleri ve finansal teşviklerledüzenleyici ortam güçlendirilmelidir. 


FORUM’DA POPÜLER